EDITOR MISÍ - druhá část

Autor: Stranger <stranger(at)falcon-4.com>, Téma: Návody, Vydáno dne: 27. 02. 2009

EDITOR MISí - pokračování první částiOKNA PLáNOVAČE MISí
Tato sekce popíše podle důležitosti jednotlivá okna, se kterými se setkáte při vytváření mise.

Add Flight – přidání letu
Tímto oknem přidáte do mise všechny lety. Otevře se kliknutím na ikonu Add Flight vpravo, tlačítkem New v okně Add Package nebo z menu po kliknutí pravým tlačítkem na mapu.Aircraft Zvolte jakýkoliv letoun dostupný ve Falcon 4.0 včetně helikoptér.
Role Určená role nebo úkol v misi.
Size Počet letadel v letu
Squadron Nastaví skvadronu, ke které let přísluší. Nastaví-li se nová – New, bude na základně založena nová skvadrona
Airbase Je-li v sekci Squadron nastavena už existující skvadrona, zobrazí toto políčko název základny, kde skvadrona sídlí. Je-li vytvořena nová skvadrona, bude přidělena základně, která se nastaví zde
Target Zvolte cíl, na který chcete útočit. Druhy cílů závisí na typu mise, nastavené v sekci Role.

 
Letecké role v misích

Typ účel Podmínky splnění
DCA Defensive Counter Air. Protivzdušná obrana. Letecká mise na obranu spojeneckých jednotek v oblasti. Zůstat na stanovišti (pokud AWACS nestanoví jinak) a postarat se, aby žádná spojenecká jednotka nebyla zničena.
BARCAP Barrier Combat Air Patrol. Letecká hlídka v určeném prostoru po určitý čas. DCA je určen na konkrétní jednotku, BARCAP na prostor.  Zůstat na stanovišti po určený čas (pokud AWACS nestanoví jinak) a nedovolit nepřátelským letadlům proletět.
HAVCAP High Value Asset protection Combat Air Patrol. Mise vzduch-vzduch na ochranu spojenecké jednotky velkého významu – AWACS, tanker.  Zajistit ochranu dané jednotky v oblasti.
TARCAP Target Combat Air Patrol. Mise vzduch-vzduch k ochraně spojeneckého útočného letadla v cílové oblasti.  Ochránit spojenecké letadlo v cílové oblasti.
RESCAP Rescue Combat Air Patrol Mission. Záchranná hlídka.  Ochránit záchranné helikoptéry.
Ambush Cap Mise, kdy letadlo je na číhané mimo dosah radarů tak dlouho, aby mohlo zaútočit z co nejmenší vzdálenosti. Zůstat na stanovišti po stanovený čas (pokud AWACS nestanoví jinak) a nedovolit proletět nepřátelskému letadlu.
Sweep útočná hlídka v nepřátelské oblasti. Zničit co nejvíc nepřátelských letadel bez vlastních ztrát.
Intercept Zastavení nepřátelského letadla. Zničit určený cíl nebo jej donutit přerušit jeho misi.
Escort Ochrana útočného roje před nepřáteli. Zajistit, aby roj dosáhl cíle beze ztrát.
SEAD Strike Suppression of Enemy Air Defenses. Umlčení PVO protivníka. Snížit počet nepřátelské PVO zničením radarů nebo odpalovacích zařízení.
SEAD Escort Ochrana útočného roje před nepřáteli. Zajistit, aby roj dosáhl cíle beze ztrát.
OCA Strike Offensive Counter Air strike. útočná mise proti nepřátelským jednotkám (jako letiště, radary) k získání vzdušné převahy. Trefit určený cíl nebo snížit jeho schopnosti o 30%.
Strike Mise vzduch-země proti různým cílům. Trefit určený cíl nebo snížit jeho schopnosti o 30%.
Deep Strike Mise vzduch-země proti různým cílům hluboko v nepřátelském území. Trefit určený cíl nebo snížit jeho schopnosti o 30%.
FAC Forward Air Control. Předsunutá hlídka. Jako část On-Call CAS roje, FAC letadlo najde a označí cíl letadlům CASu. Asistovat při zničení tolika nepřátelských pozemních jednotek, jak to bude možné.
On-Call CAS Close Air Support. Přímá letecká podpora. útočná mise proti pozemním jednotkám, které jsou v blízkosti spojenců. Stíhači jsou na cíle obvykle naváděni FAC. Zničit tolik pozemních jednotek, jak je to jen možné.
Pre-Plan CAS Naplánovaný CAS proti známým cílům, obvykle bez FAC. Zničit tolik pozemních jednotek, jak je to jen možné.
CAS Close Air Support. Přímá letecká podpora spojenců. Zničit tolik pozemních jednotek, jak je to jen možné.
Interdiction Letecký útok proti nepřátelské logistice, zásobování či posile pohybující se k frontě. Způsobit co nejvíce poškození.
Recon Reconnaissance. Průzkum. Mise určená na fotografování cílové oblasti pro špionážní účely. Vyfotit cílovou oblast ve vzdálenosti 2 míle vzdušnou čarou.
BDA Battle Damage Assessment. Hodnocení škod po bombardování. Stejná mise jako u Recon, která je však určena pro focení už vybombardovaných cílů. Vyfotit cílovou oblast ve vzdálenosti 2 míle vzdušnou čarou. Musí být vyfocena až po útoku.
Anti-Ship útok proti nepřátelským námořním jednotkám. Způsobit co nejvíce poškození.
Training  Cvičná mise před bitvou. úkolový let k nácviku jednotlivých metod.


 


Add Package – přidání roje
Roje na mapě se zobrazí kliknutím pravým tlačítkem na mapu a volbou Show Packages. Ikony rojů je objeví v místech jejich cílů. Okno rojů se otevře tlačítkem Add Package na pravé straně okna a kliknutím na cíl nebo oblast na mapě.

Package Type Taktický cíl roje. Je určen rolí prvního letu vytvořeného pro roj. (Pokud není ještě let vytvořen, je zde None – žádný).
Target Místo, které bylo zvoleno na mapě při vytváření roje. Jestliže změníte cíl útoku prvního letu, položka se podle toho změní.
Flights Seznam všech letů v roji.
New Tlačítkem se přidávají lety. Zobrazí se okno Add Flight (viz výše).
Edit Editace existujícího letu vypsaného v okně Flights. Klikněte na let, který chcete editovat a pak na tlačítko Edit. Zobrazí se okno Add Flight (viz výše).
Delete Smaže let z roje. Smažete-li všechny lety v roji a pak kliknete na OK, roj přestane existovat.
Package Priority Stanovuje abecední klasifikaci pro každý roj. Roj „A“ má největší prioritu.
Takeoff Ukazuje zvolený čas startu pro lety v roji. Uzamčením času zámkem vpravo dojde k nastavení stejného okamžiku pro start pro všechny lety v roji. To může způsobit některým letům problém dosáhnout cílového bodu v určený čas, zvláště když startují z různých letišť nebo mají různá letadla.
Time On Target Ukazuje zvolený čas pro první let v roji nad cílem. Když je TOT zamčen, plánovač nastaví časy startů tak, aby se každý prvek roje dostal nad cíl v patřičném odstupu.  

Add Squadron – přidání skvadrony
V okně Add Squadron se nastavují vlastnosti nové skvadrony. Okno se otevře po kliknutí na tlačítko Add Squadron vpravo a po kliknutí na některé letiště na mapě.
Aircraft Seznam letadel dostupných ve Falcon 4.0
Airbase Letecká základna, ke které bude nová skvadrona přiřazena
Squadron Status – stav skvadrony
Okno se otevře po zvolení skvadrony v okně OOB a tlačítkem Status. Také lze otevřít kliknutím pravým tlačítkem na ikonu skvadrony na mapě a volbou Status.V okně jsou informace o počtu letadel a pilotů ve skvadroně a jejich výkon.


Add Battalion – přidání praporu
Klikněte na tlačítko Add Battalion vpravo nebo pravým tlačítkem na mapu a zvolte Add Battalion.

Equipment Různé typy pozemních sil. Protože každá země organizuje své jednotky různě, Falcon 4.0 zde ukazuje různé země
Unit type Druhy jednotek dostupných pro danou zemi.
Roster Vojáci, zbraně a vozidla v nové jednotce.


Když je prapor vytvořen, dejte mu příkaz k přesunu kliknutím na jeho ikonu a přetáhnutím na určené cílové místo. Jednotka se vydá na pochod, dobude cíl a vytvoří obranu, dokud nedostane nový příkaz k přesunu. Když umístíte SAMy nebo jinou protivzdušnou obranu, ikona se může objevit na jiném místě, než jste klikli. Falcon 4.0 určuje postavení PVO podle topografických omezení. Jestliže umístíte mobilní SAM a určíte místo přesunu, SAM nebude během pohybu střílet.Všechny prapory se objeví na mapě (pokud je jejich zobrazení povoleno) a v OOB. I když můžete umístit jednotek kolik chcete, pamatujte na to, že jejich velký počet má vliv na rychlost zobrazování.

Battalion Status – stav praporu
Zvolte prapor v okně OOB a klikněte na tlačítko Status. Také můžete kliknout pravým tlačítkem na ikonu praporu na mapě a zvolit Status. Okno ukazuje úkoly a vybavení praporu. Je-li jednotka v pohybu, je zobrazen zbývající čas k cíli.

TÝMY
Klikněte na tlačítko Teams na levé straně obrazovky. Okno dovoluje tvořit týmy a přidělovat jim území, které ovládají. Každá vlajka nahoře reprezentuje jeden tým. Můžete editovat a plánovat mise pro každý z nich, ale v TE můžete letět pouze za jeden z nich. Všechny týmy jsou nepřátelé. Jestliže se jejich síly střetnou, budou se snažit jeden druhého zničit. Žádná spojenectví nejsou možná.Při vzniku nové mise jsou standardně nastaveny dva týmy: modrý – USA a červený – severní Korea. Nový tým přidáte tlačítkem New dole, tlačítkem Delete tým odstraníte. Pro každý tým lze nastavit tyto vlastnosti:

Name Jméno týmu. Klikněte do políčka a vložte název.
Flag Vlajka týmu. šipkami se vlajky mění.
Colors Barva týmu. Je použita při zobrazování území na mapě, na ikony a popisky v simulaci.
Pilot Skill Představuje průměrnou dovednost všech osob v týmu včetně pozemních sil. Toto nastavení ovlivní chování AI (umělé inteligence) a realismus v misi vytvořené v TE.
ADA Skill Nastaví průměrnou dovednost protiletadlového dělostřelectva v týmu. Nastavení ovlivňuje přesnost protivzdušné obrany ovládané AI.
Mission Statement Zapište souhrnný popis cílů mise týmu v dané oblasti. Tento text se zobrazí v okýnku popisu mise.

 
 


Změny oblastí na mapě
Rozsah pokrytí oblasti jednotlivými týmy se provádí kreslícím nástrojem na mapě. Všechny budovy v dané oblasti budou přiřazeny zvolenému týmu. (Jednotlivé budovy mohou být také přiřazeny pravým tlačítkem v OOB nebo na mapě a volbou Set Owner – nastav vlastníka).

Paintbrush štětec. Přiděluje zakreslenou oblast zvolenému týmu. Pravé tlačítko funguje jako vyplňování.
Eraser Maže zakreslenou oblast, která pak není přiřazena žádnému týmu. Pravé tlačítko smaže celou oblast.
Clear Vyčistí celou mapu
Undo Vrátí naposled provedenou změnu na mapě.
 

VICTORY CONDITION – PODMíNKY PRO VíTĚZSTVí
VC rozhoduje, který tým vyhraje misi. K tomu je potřeba dosáhnout určeného počtu bodů splněním úkolů v dané misi. Je na tvůrci mise stanovit VC a potřebné body na výhru. Když nějaký tým překročí potřebnou hranici bodů, je tím určen vítěz. Když je takových týmů víc, vyhrává ten, kdo má větší počet bodů.Okno VC také obsahuje tři další položky: Mission Type, Start Time a Time Limit.


Mission Type – druh mise
V této položce je na výběr mezi Sortie (úkolový let) a Engagement (bitva). Největší rozdíl mezi nimi je v čase.

Sorties
Jsou to krátkodobé mise. Čas mise neodstartuje dříve, než hráč vsedne do letadla, a všechny podmínky pro vítězství musí být splněny dřív, než hráč tuto sortie ukončí.
Engagements Mohou být více komplexní než sorties. Hráč může letět několik misí, aby dosáhl vítězství. Scénář může zahrnovat několik dní a hra skončí, až některý tým dosáhne určený počet bodů nebo vyprší časový limit.

Start Time – čas startu
Určuje začátek celé hry. Když nastavíte čas např. na 11:00, objeví se tento čas v okně Mission Schedule po načtení mise.

Time Limit – časový limit
Určuje konec hry. Pokud žádný tým nedosáhne vítězství v časovém limitu, souboj skončí patem. Pamatujte, že první číslice určuje den. Například „2, 11:00:00“ znamená den druhý, čas 11 hodin dopoledne.

Points for Victory – body pro vítězství
Určuje celkový počet bodů potřebných pro vítězství. Například když zadáte pro tým čtyři úkoly po 100 bodech a celkový počet bodů pro vítězství 300, bude týmu stačit splnit tři úkoly ze čtyř.

Teams – týmy
Uvádí celkový možný počet bodů pro jednotlivé týmy. Je to součet bodů jednotlivých úkolů. Ve výše uvedeném příkladě bude u týmu hodnota 400. (Během hraní mise ukazuje počet bodů, které tým momentálně nahrál.)

Mapa
Mapa je zde stejná jako v Mission Builderu. Používá se pro označování cílů pro VC.

Seznam
Tlačítky New a Delete přidáváte nebo ubíráte podmínky pro vítězství. Každá z nich je určena konkrétnímu týmu.
Podmínka se vytvoří následovně:
1. Klikněte na tlačítko New.
2. Zvolte tým, který obdrží daný počet bodů.
3. Klikněte na podtržené slovo Assign – přidělit, které se objeví ve sloupci Victory Condition.
4. Označte žádaný cíl na mapě. (Podle potřeby mapu posunujte, zvětšujte či zmenšujte.)
5. Nastavte druh podmínky. Jsou dostupné jen ty, které odpovídají danému cíli.

Occupy­ – obsadit. Dostupné jen na zařízení (budovy, továrny,…). Pozemní jednotky musí cíl obsadit po určený čas. Má-li jednotka obsazenou budovu bránit až do konce mise, nastavte limit stejný jako limit mise.
Destroy – zničit. Dostupné na určité budovy nebo konstrukce. Po zvolení cílové stavby specifikujte konkrétní konstrukci.
Degrade – snížit stav. Tým musí zničit tolik prvků, aby bylo dosaženo určené procentuální hodnoty.
Attrit – ztráty. Tým musí zničit stanovené procento vozidel a osob.
Intercept – zabránit. Jen pro určitý let. Musí se sestřelit daný počet letadel. 
 
Zadejte počet bodů, které budou týmu přičteny za splněný úkol. Je-li hodnota záporná, body se týmu odečtou.
Podmínky pro vítězství můžete také přidělit kliknutím pravým tlačítkem na ikonu cíle a volbou Add Victory Condition.


ULOŽENí A OBNOVA
Tlačítkem Save na levé straně obrazovky se mise uloží. Můžete ji uložit v jakémkoli okamžiku plánování. Sorties a Engagements jsou uloženy s příponou . TAC ve složce \campaign\save.Tlačítko Restore obnoví misi do stavu po posledním uložení.


UKONČENí TE
Let v TE ukončíte stejně jako v kampani. Během hry stiskněte Esc a zvolte jednu ze tří možností:

End Mission Ukončení mise a návrat do okna Mission Schedule. Veškeré dílčí výhry a prohry budou týmu přičteny na vrub.
Discard Mission Návrat do Mission Schedule před zahájení mise bez jakýchkoliv následků. Jako by se mise nikdy neletěla.
Resume Mission Návrat zpět do mise.


Hodně štěstí v boji a Check six!
Stranger

  Vytištěno z www.falcon-4.com